ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 05-06-2020.

Shiatsupraktijk Hara gevestigd op:
Graafseweg 274, 6532ZV Nijmegen, telefoon: 0641112535,
E-mail: sylviahabraken@hotmail.com
Kamer van Koophandel nummer 09201733
Registratienr NVST: L3181,
AGB code zorgverlener: 90-047890, AGB code praktijk: 90-056463
RBCZ Licentienr: 107177R.

Artikel 1 Definities
Shiatsupraktijk Hara, praktijk voor shiatsu therapie – hierna Shiatsupraktijk Hara genoemd -.
De cliënt: de wederpartij van Shiatsupraktijk Hara.
Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Shiatsupraktijk.     

Artikel 2 Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is maakt met Shiatsupraktijk Hara voor de aangeboden diensten.
Shiatsupraktijk Hara is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
Shiatsupraktijk Hara is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen Shiatsupraktijk Hara en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Shiatsupraktijk Hara van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Shiatsupraktijk Hara heeft aanvaard.

Artikel 4 Derden
De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens zal Shiatsupraktijk Hara relevante informatie bij de start en het einde van het behandeltraject terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee uitdrukkelijk niet akkoord is.
Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen worden doorgegeven.

Artikel 5 Behandelingsperiode
Een behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.
Shiatsupraktijk Hara zal een advies uitbrengen met betrekking tot het aantal behandelingen in relatie tot de klacht van de cliënt

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Shiatsupraktijk Hara en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld voor het totale factuurbedrag.

Artikel 7 Annulering
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld voor 50 % van het totale factuurbedrag.
Shiatsupraktijk Hara zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Shiatsupraktijk Hara de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Shiatsupraktijk Hara wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of voor de behandeling belangrijke relevante informatie.
Contra-indicaties: Griep, Koorts, Open wonden, Nog niet geheelde littekens na een operatie, Algemene infectieziekten, Ontstekingen, Ernstige vaatziekten, Trombose, Besmettelijke (huid)ziekten, Ziekten met een verhoogde stofwisseling, Alcohol- en drugsverslaving, Eerste drie maanden van zwangerschap (na de derde maand aanbevolen).
Indien er tijdens een anamnese, voorafgaande aan een behandeling, niet of onjuist wordt ingelicht over een bovenstaande contra-indicatie kan de behandelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een uitgevoerde Shiatsubehandeling of massage.

Artikel 9 Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen. Shiatsupraktijk Hara zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntdossier
Shiatsupraktijk Hara is door de beroepsorganisaties en wetgeving (WGBO) verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw medische gegevens.

Dit dossier bevat de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. Het dossier wordt bewaard in een afsluitbare kast waar alleen uw therapeut toegang toe heeft. Naast Shiatsupraktijk Hara heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier.

Een dossier wordt tot 20 jaar bewaard. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien Shiatsupraktijk Hara vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

Met derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens, heeft Praktijk Shiatsupraktijk Hara een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin staat vastgelegd dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met uw privacy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waarnemer. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden geeft de client, bij noodzaak, toestemming aan de waarnemer tot inzage van zijn/haar dossier.

Artikel11 Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Shiatsupraktijk Hara zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als Shiatsupraktijk Hara de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

Artikel 12 Facturering en betaling
De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van Shiatsupraktijk Hara vermeld staat. Ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen Shiatsupraktijk Hara en de cliënt. Elke behandeling dient na afloop contant, en zoveel mogelijk, gepast te worden betaald of achteraf via een factuur en bankoverschrijving. Pinnen is niet mogelijk. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Shiatsupraktijk Hara is via de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging voor Somatherapeuten) verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Shiatsupraktijk Hara voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Shiatsupraktijk Hara wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Shiatsupraktijk Hara ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
Shiatsupraktijk Hara is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shiatsupraktijk Hara kunnen worden toegerekend. Shiatsupraktijk Hara zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Shiatsupraktijk Hara geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

Artikel 14 Klachten
Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post. Middels de beroepsvereniging van Shiatsupraktijk Hara, NVST (Nederlandse Vereniging voor Somatherapeuten), is een klacht-en tuchtrecht van kracht. https://www.nvst.nl/klachtenformulier/

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden
De algemene voorwaarden worden aan de cliënt gepresenteerd bij het maken van een afspraak. En staan op de website. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.