Privacyverklaring


In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-06-2020.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Shiatsupraktijk Hara
Therapeut Sylvia Habraken
Graafseweg 274, 6532ZV Nijmegen
06-41112535
sylviahabraken@hotmail.com
Kvk nr 09201733

Shiatsupraktijk Hara verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Shiatsupraktijk Hara verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum

Doeleinden
Shiatsupraktijk Hara verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Het verrichten van financiële administratieve handelingen, bijhouden van de digitale agenda, klantenadministratie;
Facturering shiatsutherapie; Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Natuurgeneeskundig consult” of een prestatiecode, kosten consult.

Clientendossier shiatsutherapie
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Shiatsupraktijk Hara hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Shiatsupraktijk Hara persoonsgegevens uitwisselen met derden. In het kader van de doeleinden financiële administratie, klantenadministratie en digitale agenda, worden aan IT leveranciers, persoonsgegevens verstrekt. Deze IT leveranciers mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntendossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Shiatsupraktijk Hara zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Shiatsupraktijk Hara zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Shiatsupraktijk Hara zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Shiatsupraktijk Hara doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Passende beveiligingsmaatregelen heb genomen om uw persoonsgegevens tegen tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Shiatsupraktijk Hara gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Shiatsupraktijk Hara geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Uw rechten
U heeft het recht om Shiatsupraktijk Hara een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens en dossier. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Shiatsupraktijk Hara verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Shiatsupraktijk Hara
Graafseweg 274
6532ZV Nijmegen
sylviahabraken@hotmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Shiatsupraktijk Hara, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Shiatsupraktijk Hara kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.